POLSKA GRUPA EKSPERTÓW SAMOCHODOWYCH

ZADZWOŃ!

+ 48 691 357 292

Regulamin

 

 

 

 


 

Regulamin usług serwisu Motocontroler.com

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu motocontroler.com

2. Operatorem Usług jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP 5242495143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402; NIP 524 249 51 43, w zakresie StartUp-u MC Consulting prowadzonego przez Dawida Badurę, dalej Usługodawca.

3. Administratorem serwisu jest Dawid Badura działający w ramach StartUp-u MC Consulting.

4. Dane kontaktowe:

a) Adres: 30-732 Kraków, ul Gliniana 15

b) E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 2 Definicje

Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

1. Usługi - oferowane przez Usługodawcę usługi określone w § 3, w zakres których wchodzi przede wszystkim sprawdzenie samochodu przed zakupem, w tym przegląd techniczny samochodu przed zakupem.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi.

3. Konsument - Klient zawierający Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem URL: http://www.motocontroler.com, mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie Zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie Usługi.

5. Zamówienie – oświadczenie Klienta, w którym wskazuje on Usługę, która ma być wykonana, a także dane, które są konieczne do wykonania wybranej Usługi.

6. Partner – podmiot współpracujący z Usługodawcą w ramach sieci podwykonawców zorganizowanej przez Usługodawcę, a także podmiot współpracujący z Usługodawcą, związani z Usługodawcą odrębną umową, na podstawie której wykonują oni Usługi na rzecz Klientów Usługodawcy.

7. Cennik – sporządzone przez Usługodawcę zestawienie cen za poszczególne Usługi.

8. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez www.motocontroler.com.

 

§ 3 Usługi

1. Usługodawca oferuje Usługi polegające na:

1) poszukiwaniu informacji – m.in. o samochodzie i sprzedawcy. Wynikiem poszukiwać jest subiektywna opinia o samochodzie, zawierająca w szczególności informacje weryfikujące stan faktyczny samochodu w stosunku do informacji udostępnionych przez sprzedającego jak również informacje o opcjach wyposażenia pojazdu, znanych przeglądach, przebiegach, danych producenta, historiach sprawdzeń VIN, obecności w wybranych bazach pojazdów skradzionych lub informacja o niedostępności danych na ten temat;

2) oględzinach samochodów – Usługodawca oferuje sporządzenie raportu o stanie danego samochodu (sprawdzenie auta na zamówienie), zawierającego informacje: z kontroli zewnętrznej karoserii pojazdu, kontroli wnętrza pojazdu, kontroli komory silnika i bagażnika, jazdy testowej, fotogalerii kontrolowanych elementów pojazd, które w subiektywnej ocenie były istotne;

3) przeglądzie technicznym samochodu przed zakupem – sprawdzenie samochodu przed zakupem obejmujące sprawdzenie pojazdu komputerem diagnostycznym pod kątem ewentualnych błędów lub ewentualnych ujawnionych śladów przebiegu pojazdu oraz kontroli podwozia pojazdu zawierającą subiektywną ocenę elementów zawieszenia, układu wydechowego, przewodów i osłon jak również identyfikację luzów i ewentualnych wycieków realizowane przez podmiot należący do sieci Partnerów Usługodawcy (warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne, rzeczoznawcy samochodowi, mechanicy samochodowi, pasjonaci motoryzacji).

2. Usługodawca może łączyć w jedną Usługę wszystkie ww. Usługi.

3. Szczegółowy zakres każdej Usługi jest określony w materiałach zamieszczonych na stronie www.motocontroler.com.

 

§ 4 Warunki korzystania z Serwisu

1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.

2. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniad poniższe minimalne wymagania techniczne:

1) Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

2) Procesor 500 MHz lub o wyższych parametrach,

3) Pamięć RAM – 128 MB,

4) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub Mac OS X;

5) włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java.

3. Operator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawiera informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

6. Usługodawca informuje Klientów, iż składanie w Serwisie zamówień na Usługi odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zwraca uwagę Klientów na to, iż może wiązać się to z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem. Usługodawca zwraca szczególną uwagę Klienta na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Klienta lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

7. Prawa autorskie majątkowe do nazwy, budowy, oprogramowania, bazy danych, a także elementów graficznych oraz wszystkich innych utworów i przedmiotów Serwisu stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej. W szczególności zabronione jest bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§ 5 Polityka prywatności

1. Użytkownik poprzez wypełnienie i złożenie zamówienia (a nadto zaznaczenie okienka chekbox) wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143.

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Dawidowi Badurze, dane kontaktowe: tel. 691357292, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

1) zawarcia umowy o świadczenie usług;

2) przekazania danych swoim podwykonawcom;

3) wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;

4) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Serwis;

5) przechowania danych osobowych klienta w bazie klientów.

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.

6. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o zaprzestanie wysyłania mu przedmiotowych materiałów.

7. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez Partnerów Usługodawcy, w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane firmy, w celu wykonania zamówionej przez Klienta Usługi.

8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi.

2) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

12. Partnerzy Usługodawcy świadczą Usługi z zachowaniem jednolitego, opracowanego przez Usługodawcę, standardu jakości, dlatego też wykonanie Usług zamówionych przez Klienta następować może także przez Partnera. W takim wypadku dane podane przez Klienta mogą być przekazywane Partnerowi w celu umożliwienia realizacji Usług, w szczególności w celu umożliwienia nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy z Partnerem.

 

§ 6 Składanie i realizacja Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

1. Umieszczone w ramach Serwisu informacje o Usługach, a w szczególności informacje o orientacyjnych cenach Usług lub sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia danej Usługi dla konkretnie wskazanego pojazdu (dalej „Zamówienie”). Złożenie zamówienie nie jest dla Klienta wiążące.

3. W celu złożenia Zamówienia w zakresie danej Usługi dla konkretnego pojazdu, Klient kolejno:

1) klika w Serwisie przycisk „Jak zamówić raport”, „Zamawiam”;

2) wypełnia znajdujący się tam formularz i podaje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz określa pojazd, który ma być przedmiotem oględzin (np. poprzez wklejenie linka z ogłoszenia internetowego);

3) potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;

4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Klienta Usługi.

5. Administrator niezwłocznie po przyjęciu zamówienia dokonuje potwierdzenia co do możliwości przyjęcia zamówienia, ceny za realizację danej Usługi, terminu i warunków jej wykonania, z wykorzystaniem wiadomości e-mail albo telefonicznie.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient, w przypadku akceptacji warunków realizacji danej Usługi, dokonuje płatności za zamówioną Usługę, przelewem na wskazane przez Usługodawcę konto bankowe.

7. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy. Warunkiem wykonania zamówionej przez Klienta usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem za wybrany pakiet.

8. Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania Usługi niezwłocznie po zarejestrowaniu dokonania zapłaty na jego rzecz we właściwej wysokości.

9. Usługodawca zastrzega możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku:

1) Nieposiadania sieci Partnerów na terenie, gdzie znajduje się zgłoszony do badania pojazd;

2) Braku niezbędnego sprzętu lub z innych przyczyn technicznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie badania danego pojazdu.

10. W sytuacji wskazanej w ust. 8 Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia i jego przyczynach.

11. W przypadku wystąpienia dnia/dni szkoleniowego/niowych, realizacja usługi może zostać przeniesiona na kolejny dzień roboczy z zastrzeżeniem, iż informacja o tym zostanie opublikowana na stronie głównej firmy minimum jeden dzień wcześniej.

 

§ 7 Koszty Usługi

1. Koszty Usługi reguluje Cennik. Szczegółowy Cennik może zostać udostępniony na życzenie klienta za pośrednictwem wiadomości email.

2. Szczegółowy cennik zawiera wyszczególnione koszty realizacji usługi w tym:

a) stała opłata związana z rozpoczęciem realizacji Zamówienia (kontakt ze sprzedającym)

b) stała opłata związana ze zorganizowaniem terminu dostępności partnera/partnerów

c) stała opłata za każdy przejechany kilometr związany z realizazją Zamówienia

3. Skrócony Cennik znajduje się w zakładce „Jak zamówić raport”. W przypadku, gdy Cennik nie zawiera wyceny innych Usług, którymi Klient jest zainteresowany, Klient może złożyć stosowne zapytanie o możliwość i warunki realizacji danej Usługi na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Skrócony Cennik zawiera następujące informacje na temat ceny Usług w zależności od wybranego pakietu (TEST STANDARD; TEST STANDARD-VIN; INFO TEST; COMPLEX TEST).

3. W przypadku zmiany Cennika po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta, Usługodawca związany jest Cennikiem obowiązującym w chwili złożenia tego Zamówienia.

 

§ 8 Zasady wykonywania Usług

1. Wstępna weryfikacja informacji

1) Usługa wstępnej weryfikacji informacji obejmuje rozmowę telefoniczną ze sprzedający w której zadawane są pytania z przygotowanej wcześniej listy. Pytania są bezpośrednio związane z pojazdem, jego pochodzeniem, znaną dotychczasową historią, dodatkowym wyposażeniem, formą zakupu, numerem VIN.

2) Usługodawca nie odpowiada za zawartość danych w raportach VIN oraz nie współpracuje z zagranicznymi dostawcami raportów VIN, a nr VIN samochodów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych powinny być zweryfikowane bezpośrednio w bazach danych dostawców ze Stanów Zjednoczonych.

3) Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności od Klienta.

2. Oględziny samochodu (bez warsztatu)

1) Usługa oględzin samochodu obejmuje sprawdzenia pojazdu, polegające na sprawdzeniu wpisów w bazach VIN, tj. rozkodowaniu numeru i sprawdzeniu numeru VIN w bazach danych pojazdów skradzionych, oraz faktycznym dokonaniu oględzin pojazdu wskazanego przez Klienta, to jest:

a) Szczegółowa dokumentacja fotograficzna (kilkadziesiąt zdjęć w zależności od pakietu) wykonana w dobrej jakości;

b) Sprawdzenie dokumentów ze stanem faktycznym (VIN, książka serwisowa, dowód rejestracyjny itp.);

c) Sprawdzenie powłoki lakierniczej, ocena pod względem wypadkowości;

d) Sprawdzenie zużycia elementów użytkowych;

e) Kontrola wyposażenia i sprawności (klimatyzacja, elementy szyby, lusterka, centralne zamki itp.).

f) Przeprowadzenie jazdy próbnej wskazanym pojazdem.

2) Usługodawca wykonuje usługę oględzin także za pomocą swoich Partnerów świadczących Usługi z zachowaniem spójnego standardu jakości.

3) Zamawiając Usługę, Klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości samochodu, którego zamawiana Usługa ma dotyczyć, oraz uzgodnić z osobą sprzedającą lub właścicielem dostępność pojazdu w celu wykonania Usługi albo zwrócić się do Usługodawcy o poczynienie tych uzgodnień  ze sprzedającym/właścicielem.

4) Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi w dniu zaksięgowania płatności za Usługę. Jeśli płatność za usługę została dokonana po godz. 17.00 w tygodniu roboczym (poniedziałek-piątek), w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Usługodawca przystąpi do wykonania Usługi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym zaksięgowano płatność za daną Usługę.

5) Za rozpoczęcie realizacji Usługi uznaje się dokonanie pierwszych czynności zmierzających do realizacji Zamówienia. Przez czynności rozumie się przede wszystkim rozmowę telefoniczną lub wiadomość e-mail, której celem jest ustalenie terminu oględzin samochodu.

6) Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby raport z wykonania Usługi przekazany został Klientowi w terminie od 24 do 48 godzin od daty rozpoczęcia realizacji Usługi, pod warunkiem możliwości umówienia się na oględziny pojazdu z osobą sprzedającą pojazd lub właścicielem. Do terminu realizacji Usługi nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy.

7) W przypadku, gdy termin przekazania Raportu z realizacji usługi przypadłby w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin realizacji Usługi ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy.

8) Jeśli wykonanie Usługi nie będzie możliwe w czasie pozwalającym na dostarczenie raportu w ciągu 48 godzin od daty dokonania płatności, przy uwzględnieniu zastrzeżeń wskazanych w ustępach poprzedzających, w szczególności na skutek braku kontaktu ze sprzedawcą/właścicielem lub niemożności dokonania oględzin pojazdu w tym terminie z przyczyn leżących po stronie sprzedawcy/właściciela, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta i wskaże jednocześnie termin wykonania tej Usługi.

3. Rozmowa z klientem po oględzinach samochodu (bez warsztatu)

1) Usługa rozmowy z klientem po oględzinach samochodu (bez warsztatu) obejmuje połączenie telefoniczne w której partner usługodawcy przekazuje klientowi wnioski z oględzin pojazdu.

2) Usługa rozmowy z klientem wykonywana jest bezpośrednio po wykonanych oględzinach.

3) Klient zobowiązany jest do zapewnienia swojej dostępności w uzgodnionym z usługodawcą czasie w celu odebrania usługi rozmowy po oględzinach samochodu. W przypadku trzech nieudanych prób połączenia się telefonicznego z Klientem w umówionym czasie usługodawca uznaje usługę za wykonana.

4) Wnioski z rozmowy z klientem mogą w pewnym zakresie różnić się od wniosków przedstawionych w raporcie z uwagi na fakt, że informacje umieszczone w raporcie wymagają analizy całościowej materiału zebranego podczas oględzin.

5) Połączenie telefoniczne jest wykonywane na numer telefonu podany przez klienta w formularzu zamówienia.

4. Oględziny samochodu z udziałem warsztatu

1) Usługa oględzin samochodu z udziałem warsztatu obejmuje umówienie terminu oględzin w warsztacie samochodowym będącym partnerem usługodawcy.

2) Oględzin podwozia pojazdu przy wykorzystaniu kanału samochodowego a w tym:

a) Oględzin elementów zawieszenia pojazdu.

b) Sprawdzenie osłon, korozji, wycieków i luzów.

c) Ocena wizualnej opon, amortyzatorów, tarcz, klocków i przewodów hamulcowych.

d) Sprawdzenie wahaczy i tulei wahaczy oraz układu napędowego.

3) Podłączenie pojazdu do komputera diagnostycznego w celu:

a) Sprawdzenia czy zostaną wykryte błędy.

b) Sprawdzenia czy będą widoczne wpisy dotyczące przebiegu pojazdu.

5. Dostarczenie raportu

1) Sprawozdanie z wykonania Usługi przekazywane jest Klientowi w postaci Raportu w formie elektronicznej. Raport w postaci linku przesyłany jest na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia. Usługodawca przesyła Klientowi Raport w terminie 24h lub do 48h od dnia zaksięgowania płatności za Usługę.

6. Postanowienia ogólne

1) Klientowi przysługuje zwrot zapłaty za Usługę pomniejszony o poniesione przez Usługodawcę koszty związane z obsługą Zamówienia, w przypadku gdy:

a) Klient zlecił Usługodawcy wykonanie oględzin pojazdu, który w rzeczywistości nie istnieje;

b) pojazd, który miał być przedmiotem Usługi w rzeczywistości nie jest dostępny w celu wykonania Usługi;

c) osoba sprzedająca lub właściciel pojazdu nie wyraża zgody na wykonanie Usługi.

2) W razie nieuzgodnienia przez Klienta ze sprzedającym/właścicielem terminu możliwości dokonania oględzin samochodu lub terminu wykonania przeglądu samochodu, albo w przypadku uniemożliwienia wykonania Usługi przez sprzedającego/właściciela wskazanego samochodu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie zamówionej Usługi. W razie niemożności wykonania Usługi w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji i występujących przeszkodach w realizacji Usługi. Wówczas Usługodawca dokona zwrotu płatności za Usługę, pomniejszając wpłatę o poniesione koszty związane z obsługą Zamówienia.

3) W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2, Usługodawca powiadamia Klienta wiadomością e-mail o wysokości i zestawieniu tych kosztów. Usługodawca zwraca należną kwotę w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta danych do przelewu zwrotnego. Klientowi przysługuje reklamacja na zasadach ogólnych.

 

§ 9 Okres przechowywania raportów

1. Usługodawca przechowuje Raporty, które sporządził w ramach realizacji Usług, w swoim systemie informatycznym przez 1 miesiąc od chwili ich sporządzenia.

2. Klient może korzystać z Raportu o przedmiocie badać w okresie określonym w ustępie poprzednim. Po tym terminie dostęp do tych danych wygasa.

 

§ 10 Odpowiedzialność

1. Raport o stanie samochodu przygotowywany przez Usługodawcę jest wykonywany z najwyższą starannością. Raport o stanie samochodu jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie samochodu.

2. Raport o stanie samochodu nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego pojazd, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu. Raport z oględzin czy przeglądu samochodu nie stanowi gwarancji na sprawdzany samochód. Raport stwierdza jakie czynności sprawdzające samochód zostały przeprowadzone i jaki jest ich rezultat. Ostateczną decyzję co do zakupuj danego samochodu podejmuje Klient, po osobistym dokonaniu oględzin samochodu.

3. Raport o przedmiocie badać nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Usługodawcy dotyczących sprawdzanego pojazdu, w szczególności w zakresie niezgodności

danego samochodu z umową sprzedaży. Za wady samochodu, w tym z tytułu rękojmi, odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Usługodawca nie udziela ponadto żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w raporcie były jak najbardziej rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych mu podczas wykonywania Usługi narzędzi. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie wad samochodu przez osobę sprzedającą lub właściciela, lub za usterki i wady, które zostaną ujawnione po dacie i godzinie dokonania oględzin.

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za skutki jakie może wywołań ewentualna niekompletność, nieaktualność lub niezgodność danych ze stanem faktycznym samochodu w dniu jego oględzin, maksymalnie do wysokości kwoty zapłaconej przez Klienta za wykonaną Usługę.

6. Raport o stanie samochodu lub informacja o niedostępności danych zawierają datę i godzinę sporządzenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że stan samochodu w raporcie lub informacji różnią się od stanu faktycznego po dacie i godzinie wskazanej w raporcie lub informacji.

§ 11 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne Klient może składać za pomocą wiadomości e-mail na adres Usługodawcy podany w Serwisie lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w§ 1 ust. 4.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

 

§ 12 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej na odległość umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Serwis dokona zwrotu wpłaconych kwot, nie później niż w terminie 14 dni.

 

§ 13 Prawa autorskie

1. Raport o stanie samochodu jest utworem, którego autorem jest Usługodawca.

2. Korzystanie z Raportu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszej Regulaminie bez zgody Usługodawcy jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Klient może korzystać z Raportu w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Usługodawcy.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.motocontroler.com/index.php/regul oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego w Serwisie konta użytkownika.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją Serwisu. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie motocontroler.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.


W trosce o najwyższy poziom oferowanych usług prosimy o przekazywanie nam Państwa opinii.ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!
+ 48 691 357 292Rzuty samochodów