Tylko teraz otrzymasz 100% zwrotu za sprawdzenie samochodu przed kupnem. Wystarczy, że nagrasz „szczęśliwy filmik” po kupnie sprawdzonego samochodu. Przeczytaj regulamin, zobacz przykładowy „szczęśliwy filmik” i sprawdź auto za 0 zł.

Zamów raport i otrzymaj zwrot 100% kwoty

Jak przebiega zwrot pieniędzy?

 

1. Kup pakiet sprawdzenia tutaj

2. Postępuj według instrukcji zamówienia

3. Teraz my sprawdzimy auto i wyślemy Ci raport „kupować czy nie kupować”

4. Decydujesz o zakupie auta

5. Po kupnie nagrywasz „szczęśliwe wideo”

6. Zwracamy Ci 100% kwoty sprawdzenia

 

Zobacz przykładowy filmik od naszego Klienta, który sprawdził auto przed kupnem razem z Motocontrolerem i otrzymał 100% zwrotu

 

 

 

WAŻNE: Treść wysyłanego filmu można modyfikować.

Zależy nam na tym, aby inni Klienci mieli okazję dowiedzieć się jak faktycznie wyglądała realizacja Twojego zamówienia.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki ruch jak „sprawdzenie za 0 zł” w nagrodę za film polecający nas?

Ponieważ zależy nam, aby Polacy, którzy kupują używane auta, mogli usłyszeć, że przyszedł czas na bezpieczne kupowanie samochodu 🙂 i nie trzeba już ryzykować.

REGULAMIN PROMOCJI

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej polegającej na zwrocie kosztów kupna pakietu sprawdzenia o nazwie „Sprawdzenie za 0 zł”, zwanej dalej „Promocją”, jest M PROJEKT Dawid Badura. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińskiej 23, NIP: 657-252-45-69. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zwrócenie pełnych kosztów zakupu pakietu sprawdzenia pierwszym 10 osobom, które prześlą Organizatorowi nagrany film, według wytycznych opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Promocja dotyczy usług głównych sprawdzenia auta przed zakupem oznaczonych nazwami „STANDARD”, „COMPLEX”, „MAXI”.
 4. Promocja nie dotyczy usług dodatkowych, które można dobrać do usług głównych wymienionych w § 1 ust. 3 Regulaminu. Promocja nie dotyczy np. usługi rozkodowania numeru VIN, sprawdzenia rejestru zastawów i innych usług dodatkowych jak koszt płatności za pośrednictwem serwisu tpay.
 5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 2 maja 2019 roku do 31 maja 2019, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji przed czasem bez podania przyczyny. Z dniem zakończenia promocji wszelkie informacje o promocji zostaną usunięte z oferty.
 7. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 10 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci pełnego zwrotu zakupionego pakietu sprawdzenia w witrynie https://www.motocontroler.com (dalej: „Nagrody”).

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Uczestnik”).
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. Uczestnicy zgłaszając swój udział w niniejszej akcji promocyjnej jednocześnie są zobowiązani wyrazić zgodę na publikację oraz udostępnienie wizerunku przez organizatora. Wzór zgody dostępny jest pod adresem: https://www.motocontroler.com/zgoda-na-publikacje-wizerunku-motocontroler-film.docx
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz otrzymania Nagrody Uczestnik musi:
  • zakupić dowolny pakiet sprawdzenia na stronie: https://www.motocontroler.com,
  • przesłać dowód zakupu pojazdu w formie umowy ze sprzedającym lub dokumentu poświadczającego przerejestrowanie auta na adres email: biuro@motocontroler.com,
  • Przesłać wideo nagrane według poniższych wytycznych:
   • Obraz musi być akceptowalnej jakości (ostre i czytelne);
   • Dźwięk musi być akceptowalnej jakości (bezproblemowe dosłyszenie treści);
   • W nagraniu Uczestnik musi powiedzieć, że sprawdzenie odbyło się z udziałem „Motocontrolera”, a także
   • Uczestnik w nagraniu powinien wskazać jaki był efekt sprawdzenia np., że znaleziono usterkę, o której sprzedający nie wspominał wcześniej
   • Nagranie powinno być wykonane na tle kupionego samochodu
   • Nagranie nie powinno zawierać danych identyfikujących Uczestnika w tym np. numeru rejestracyjnego pojazdu
   • Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmów które nie spełniają warunku odpowiedniej jakości wskazanych w niniejszym regulaminie. Poza tym jakość i forma przesłanego filmu musi być co najmniej zbliżona do przykładowego filmu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu;
 5. Uczestnik może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 6. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 7. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany po pozytywnym rozpatrzeniu spełnieniu warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie, nie później niż w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia.
 8. Organizator zakończy promocje przed czasem w sytuacji otrzymania 10 filmów od uczestników.

 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Zamów raport i otrzymaj zwrot 100% kwoty

Akcja nie powtórzy się już w tym roku. Tylko teraz i tylko do końca maja masz szansę sprawdzić auto za darmo.